Warning Donate

การเติมเงินต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็ปไซต์ หรือล็อคอินก่อนเท่านั้น

กรณีเป็นสมาชิกใหม่ของเว็ปนี้ และยังไม่มีชื่อที่เว็ป DARAMOVIE

(ถึงแม้สมาชิกมาจากเว็ปอื่นที่ได้รับสิทธิ์ ก็ต้องสมัครใหม่)

———————————————————–

กรณีเป็นสมาชิก daramovie อยู่แล้ว ล็อคอินก่อนแล้วจึงเติมเงิน

———————————————————–